Zertifikate

Zertifikate

Datum:
Lesedauer:
0 MIN

Steffen Grobert in Verbindung zu Projekt 3.
International Ballistics Society Student Award in „Vulnerability and Wound Ballistics“ 29th International Symposium on Ballistics, 09.05. – 13.05.2016, Edinburgh Scotland
Link: https://www.ballistics.org/jack_riegel_student_awards.php